Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της ιστοσελίδας εκουσίως παρέχουν συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής μέλους, την αίτηση εγγραφής συνδρομητή εφημερίδας , την αίτηση παροχής δωρεάς προς τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ή την εφημερίδα ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ.

Με την παροχή των προσωπικών του δεδομένων και την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης/ δήλωσης ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων υπό τους όρους που αναφέρθηκαν. Σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει, το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούνται καθώς υποβολής αντιρρήσεων, όπως θα αναφερθεί παρακάτω.
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για την αποστολή ενημερώσεων σχετικών με τις δραστηριότητές του και τους σκοπούς του αλλά και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ειδικότερα τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται α) για τον σκοπό της συμμετοχής σας στο σωματείο με την άσκηση όλων των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σας ως μέλους και β) για την έγκαιρη και απρόσκοπτη ενημέρωση σας με την αποστολή της εφημερίδας ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ.
Συγκεκριμένα, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμο, το e-mail και τον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου αποκλειστικά και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς και για να σας ενημερώνουμε για την συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σωματείου ή της εφημερίδας και να σας υπενθυμίζουμε δικαιώματα , προνόμια και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά σας ως μέλους ή ως συνδρομητή της εφημερίδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Δεν κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους . Στην περίπτωση που τούτο θα συμβεί θα διασφαλίσουμε ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη και διαθέτει τις κατάλληλες εγγυήσεις, όπως ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) ορίζει.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Τα στοιχεία σας διατηρούνται σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή για όσο διάστημα διατηρείτε την ιδιότητα του μέλους του σωματείου ή του συνδρομητή της εφημερίδας και διαγράφονται εντός τριών (3) μηνών αφότου πάψετε να έχετε τις παραπάνω ιδιότητες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και να διατηρήσουμε διαδικασίες και πρωτόκολλα ασφάλειας, αλλά και πρακτικές κατάλληλες με τη φύση των πληροφοριών που αποθηκεύουμε, προκειμένου να τις προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, χρήση, τροποποίηση ή κοινοποίηση. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τα μέτρα και τις προσπάθειες που έχουμε λάβει, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συγκεκριμένα έχετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης, αντίρρησης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και προσφυγής στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα, 115 23, complaints@dpa.gr).

Χρήση cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της, στο μέτρο που αυτά είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης του χρήστη στην ιστοσελίδα.